திறந்திருக்கும் நேரம்

தினசரி
  • 8.30 - 13.00
  • 18.00 - 21.00
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 - 21.00
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

நித்திய பூஜைகள்

தினசரி
  • காலை 8.30
  • மாலை 7.30
வெள்ளிக்கிழமை
  • 8.00 / 12.00 / 19.30
விஷேட தினங்களில் மாறுபடும்

விஷேட நேரடி ஒளிபரப்பு

பதிகங்கள்

படங்கள்/ஒளி நாடாக்கள்

v

படங்கள்/ஒளி நாடாக்கள்
3 மாதங்கள் முன்

a

படங்கள்/ஒளி நாடாக்கள்
3 மாதங்கள் முன்

-

படங்கள்/ஒளி நாடாக்கள்
4 மாதங்கள் முன்

A

படங்கள்/ஒளி நாடாக்கள்

மாத நிகழ்வுகள்

வருடாந்த நாட்காட்டி

உங்கள் எண்ணங்கள் , கருத்துக்கள்

தொடர்புகளுக்கு

Sihlweg 3

Postfach

8134 ZH - Adliswil

+41 (0) 44 709 06 30

+41 (0) 79 866 85 00

[email protected]